Ліцензування медичної практики

Ліцензування медичної практики

Згідно чинного законодавства України, зокрема законів України від 01.06.2000 №1775-ІІІ „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (стаття  9) та від 19.11.1992 №2801-ХІІ „Основи законодавства України про охорону здоров’я” (стаття 17) медична практика відноситься до видів господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню.

Дія  цих законів поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Медична практика – діяльність, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.

Ліцензія на провадження медичної практики – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження медичної практики за умови виконання ним кваліфікаційних, організаційних та інших спеціальних вимог, установлених Ліцензійними умовами.

Ліцензування – комплекс процедур з видачі, переоформлення та анулювання ліцензій, видачі дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачі розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

За провадження медичної діяльності без ліцензії  передбачена юридична відповідальність, зокрема, адміністративна (ст. 164 “Кодекс України про адміністративні правопорушення”) та кримінальна (ст. 202 “Кримінальний кодекс України”).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування медична практика ліцензується  Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ України).

Прийом та видача документів здійснюється через дозвільний центр  МОЗ України, який надає адміністративні послуги у сфері ліцензування медичної практики за принципом “Єдиного вікна” та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40 (станція метро “Площа Льва Толстого”); телефони для довідок: (044) 393-31-95 та 393-31-96.

Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії МОЗ України на медичну практику визначений постановою  Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії окремого виду господарської діяльності” (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України від 22.06.2011 року № 712).

Перелік 

документів, необхідних для отримання ліцензії на медичну практику

  1. Заява (встановленої форми).
  2. Опис документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії (встановленої форми).
  3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
  4. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики, засвідчена в установленому порядку.
  5. Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання (згідно форм, встановлених  Ліцензійними умовами), а саме:

–      відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

–         відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

–         відомості суб’єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Типові форми окремих документів (заява, опис та Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання)  затверджені  наказом МОЗ України від  02.02.2011  N 49 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики” (із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України від 02.03.2011 N 130 та від 05.12.2011 N 847).

Ліцензійні умови є комплексом  обов’язкових для виконання вимог на право заняття медичною практикою суб’єктами господарської діяльності.

Отримати ліцензію на провадження медичної практики можуть лише суб’єкти господарювання, які відповідають Ліцензійним умовам.

Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”, затвердженим та впровадженим в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 N 117.

Номенклатура спеціальностей затверджена наказами МОЗ України від 19.12.1997 N 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N 14/2454 (із змінами) та  від 23.11.2007 N 742 “Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за N 1368/14635.

За результатами розгляду документів ліцензіата відповідна комісія МОЗ України приймає рішення про видачу ліцензії або про її відмову у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження документів. Рішення оформляється протоколом. Про результати розгляду документів заявника повідомляють письмово. Крім того, Ліцензійна комісія може залишити документи без розгляду до усунення виявлених недоліків, про що інформують ліцензіата.

Після позитивного рішення Ліцензійної комісії ліцензіату необхідно оплатити офіційний збір за отримання ліцензії у розмірі однієї мінімальної заробітної плати в установах Національного або  комерційних банків за місцем проживання і передати розрахунковий документ до органу ліцензування.

Бланк ліцензії  оформляється  впродовж трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

З 2010 року ліцензія на медичну практику видається на необмежений термін (зміни щодо термінів видачі ліцензій відбулися у зв’язку з набранням чинності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» від 15 грудня 2009 року № 1759-VI).